Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
EXPERTISE
terugkeren afdrukvoorbeeld
Juridische expertise
De veelheid en constante evolutie van wetten en reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid maakt het bijzonder moeilijk om het op een gegeven ogenblik toepasselijke juridisch kader vast te leggen. Deze moeilijkheid wordt nog versterkt door het feit dat er verschillende regels en uiteenlopende interpretaties gelden in verschillende landen en binnen die landen, in verschillende landsgedeelten (gewesten, departementen, gemeenten).

Deze reglementen vertonen bovendien heel wat onderlinge wisselwerkingen waarmee rekening dient te worden gehouden : mens, grond, bodem, grondwater, oppervlaktewater, exploitatie- en bouwvergunningen, ruimtelijke ordening, afvoer van industrieel afvalwater, afval, gevaarlijke producten (asbest, PCB, koolwaterstoffen, solventen, enz.), lawaai en trillingen, lucht en klimaatveranderingen, duurzame ontwikkeling, veiligheid, enz.

Dankzij de multidisciplinariteit van de deskundigen van het adviesbureau AGECO, die dagelijks worden geconfronteerd met de toepassing van deze verschillende reglementen, en hun connecties met ons net van advocatenkantoren (die de soms onmisbare juridische preciseringen aanbrengen) bent u zeker dat u correct wordt ingelicht over :

  • de te volgen en voor u gunstigste procedures
  • de normen die moeten worden toegepast en/of in voorkomend geval, waarover kan of moet worden onderhandeld of waarvoor aan de overheid een afwijking kan worden gevraagd
  • de externe termijnen die moeten worden nageleefd om te voldoen aan de bepalingen van de administraties en om ieder risico van derdenverhaal te vermijden
  • de interne termijnen die eveneens moeten worden gerespecteerd om aan de soms dwingende planningsdoelstellingen van uw projecten te voldoen
  • de risico’s en/of de gevolgen die de toepassing van een reglement op een bepaald gebied, in het kader van uw projecten, kan hebben op andere gebieden betreffende het milieu
  • de administratieve en/of strafrechtelijke sancties waaraan de natuurlijke en de rechtspersonen zich blootstellen bij inbreuken (niet of onvolledige toepassing van de geldende reglementering).
  • AGECO biedt u gespecialiseerde en betrouwbare juridische bijstand in alle zaken betreffende milieu, veiligheid en gezondheid. AGECO vormt in dit opzicht een waardevolle aanvullende kracht van uw juridisch adviseurs.