Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Bodem- en grondwateronderzoek
Een bodem- of grondwateronderzoek, dat vaak volgt op een milieuaudit waarbij op de potentiële risico’s wordt gewezen, maakt het mogelijk de vermoedens betreffende de staat van de bodem en het grondwater te bevestigen of te ontkrachten.

Het bodemonderzoek is in sommige gevallen overigens verplicht : sommige wetten op nationaal of gewestniveau leggen een bodemonderzoek op wanneer bijvoorbeeld een installatie aanwezig is die de bodem en het grondwater zou kunnen vervuilen of wanneer de eigendom van het terrein in andere handen overgaat.

AGECO is bevoegd voor het verrichten van oriënterende bodemonderzoeken (eerste diagnose) van de toestand van de bodem en het grondwater, beschrijvende bodemonderzoeken (grondige diagnose) van verontreinigde zones en het beoordelen van de risico’s (vereenvoudigde of gedetailleerde risicoanalyse) die uit de verontreiniging kunnen voortvloeien. De risico’s, zowel ten aanzien van de ecosystemen als van de mens, worden ingeschat met behulp van mathematische modellen. AGECO en haar deskundigen kunnen ook saneringstechnieken voorstellen, waarvan de opportuniteit zal afhangen van de specifieke kenmerken van het terrein (aanwezigheid van gebouwen, gemengde verontreinigingen, kostenraming, enz.) en de bijbehorende vergunningsaanvragen indienen. Vervolgens zorgt AGECO voor de opvolging en de controle op de uitvoering van de saneringsoperatie.

Ook de aanvragen bij de bevoegde organismen (besturen, BOFAS-fonds, enz.) om financiële steun voor de uitvoering van bodemsaneringswerken, kunnen door AGECO ten laste worden genomen. Het bodem- en grondwateronderzoek beperkt zich niet tot het beheer van de verontreinigde gronden. AGECO stelt ook de uitvoering van geotechnische studies voor : elektrische en seismische profielen, penetratieproeven, stabiliteitsstudies, enz.